Oceny nadesłanych fotografii dokona jury konkursowe i przyzna następujące nagrody:

2000 zł

I miejsce

1500 zł

II miejsce

1000 zł

III miejsce

Wyróżnienie I stopnia - 600zł
Wyróżnienie II stopnia - 500zł
Wyróżnienie III stopnia - 400zł

Za najlepszą fotografię w ocenie internautów do wygrania cyfrowa ramka do zdjęć.

WIĘCEJ INFORMACJI W REGULAMINIE KONKURSU

Jury konkursu

Przewodniczący jury

Andrzej Malinowski

czytaj więcej...

Członek Jury

Iwona Wilk

czytaj więcej...

Członek Jury

Krzysztof Matuszyński

czytaj więcej...

Członek Jury

Marcin Liberski

czytaj więcej...

Członek Jury

Katarzyna Łata-Wrona

czytaj więcej...

Kontakt

ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

email: pr@dabrowskie-wodociagi.pl

Zarejestruj się

aby oddać głos

Zaloguj się

Regulamin

Regulamin Fotokonkursu "Wodna Przygoda" organizowanego przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. z okazji Światowego Dnia Wody.
I Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Fotokonkursu pod hasłem „Wodna Przygoda” są Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
 2. Przedmiotem Fotokonkursu są prace fotograficzne związane z hasłem przewodnim konkursu.
 3. Fotokonkurs został zorganizowany dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej i będzie oceniany w dwóch kategoriach:
  • najlepsza fotografia w ocenie Jury,
  • najlepsza fotografia w ocenie internautów
II Terminy Konkursu Filmowego:
 1. Prace konkursowe należy przesyłać organizatorowi od dnia 22 marca 2017r. do dnia 7 maja 2017 r.
 2. Głosowanie internautów odbędzie się w terminie od dnia 22 marca 2017 r. do dnia 11 maja 2017 r.
 3. Ocena prac przez jury odbędzie się w terminie od dnia 12 maja 2017 r. do dnia 19 maja 2017 r.
 4. W Fotokonkursie nie mogą brać udział członkowie Jury Fotokonkursu, Zarząd Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Za członka najbliższej rodziny Organizatora uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo.
 5. Fotokonkurs ma charakter otwarty i jest bezpłatny.
III Cel konkursu
 1. Fotokonkurs ma na celu:
  • zainteresowanie mieszkańców Dąbrowy Górniczej tematem wody jako największego bogactwa natury, i ukazanie jej w sposób ciekawy i oryginalny,
  • rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów przyrodniczych najbliższego otoczenia i uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody,
  • promowanie sztuki fotograficznej,
  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
IV Warunki uczestnictwa
 1. W Fotokonkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Dąbrowy Górniczej – amatorzy, pasjonaci fotografii.
 2. Za mieszkańca uważa się osobę, która przebywa na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza i jest zameldowana na stałe lub czasowo.
 3. Udział uczestnika małoletniego w Fotokonkursie dozwolony jest wyłącznie za zgodą jego przedstawiciela ustawowego.
 4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego będzie równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Autora (wyłącznie na potrzeby tego Fotokonkursu) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami.
V Zasady konkursu
 1. Zgłoszenie pracy do Fotokonkursu, może nastąpić po pomyślnie przeprowadzonej rejestracji (podanie pełnych danych teleadresowych oraz tytułu zdjęcia) wraz z umieszczeniem zdjęcia na stronie: www.fotokonkurs2017.dabrowskie-wodociagi.pl .
 2. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Fotokonkursu tylko i wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie, do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie zdjęć wykonanych przez inne osoby jest zabronione. Uczestnicy Fotokonkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
 3. W wypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób oszustwa Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia Uczestnika, który dopuścił się takiego naruszenia. Organizator ma również prawo do usunięcia zdjęć uczestnika z innych uzasadnionych przyczyn. Zdjęcia zawierające treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji, będą usuwane przez Organizatora lub Organizator nie dopuści do ich publikacji i udziału w Fotokonkursie.
 4. Uczestnik Fotokonkursu udostępni nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do zdjęcia zgłoszonego w Fotokonkursie do publikacji, rozpowszechniania oraz dokonywania niezbędnych opracowań, skrótów oraz innych, które Organizator uzna za stosowne i wskazane dla prawidłowej realizacji założeń Fotokonkursu. Jednocześnie Uczestnik Fotokonkursu upoważnia Organizatora do ich prezentacji i publikacji w środkach masowego przekazu, w celu informacji i reklamy Fotokonkursu, lub do ich wykorzystania do celów promocyjnych i marketingowych Organizatora w nieograniczonym zakresie i terminie. Uczestnik na prośbę Organizatora udostępni oryginalny plik źródłowy zgłoszonego zdjęcia (oryginalnym plikiem źródłowym jest plik w wersji elektronicznej przed jakąkolwiek jego obróbką, konwersją bądź zmniejszeniem).
 5. Każdy uczestnik może przesłać na Fotokonkurs jedną fotografię, która wiąże się z tematem konkursu. W przypadku zgłoszenia większej ilości zdjęć przez Uczestnika, Organizator bez konsultacji z autorem zdjęcia wybierze zdjęcie konkursowe i opublikuje je na stronie internetowej. Każdy uczestnik może przesłać na Fotokonkurs jedną fotografię, która wiąże się z tematem konkursu. W przypadku zgłoszenia większej ilości zdjęć przez Uczestnika, Organizator bez konsultacji z autorem zdjęcia wybierze zdjęcie konkursowe i opublikuje je na stronie internetowej.
 6. Zdjęcia mogą być wykonane przy użyciu dowolnej techniki utrwalania obrazu i przesłane w formacie JPG.
 7. Uczestnicy Fotokonkursu nie mogą nadsyłać zdjęć zgłoszonych w poprzednich edycjach Fotokonkursu. W przypadku zgłoszenia takiego samego zdjęcia przez Uczestnika, Organizator bez konsultacji z jego autorem usunie zdjęcie z Fotokonkursu.
 8. Organizator ma prawo wykluczyć zdjęcie z Fotokonkursu, w przypadku, gdy działanie uczestnika w Fotokonkursie jest nieuczciwe i narusza zasady etyki oraz w sytuacjach o których mowa w pkt.3.
 9. Uczestnik, którego zdjęcie zostało wykluczone z Fotokonkursu zostanie o tym fakcie poinformowany, od decyzji w tym zakresie odwołanie nie przysługuje.
VI Ocena i nagrody
 1. Oceny nadesłanych fotografii biorąc pod uwagę ich jakość dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury dokona wyboru finalistów Fotokonkursu i przyzna następujące nagrody:
  • I miejsce – 2 000,00 zł netto (2 222,22 zł brutto)
  • II miejsce – 1 500,00 zł netto (1 666,66 zł brutto)
  • III miejsce – 1 000,00 zł netto (1 111,11 zł brutto)
  • Wyróżnienie I stopnia – 600,00 zł (kwota wynagrodzenia wolna od podatku)
  • Wyróżnienie II stopnia – 500,00 zł (kwota wynagrodzenia wolna od podatku)
  • Wyróżnienie III stopnia – 400,00 zł (kwota wynagrodzenia wolna od podatku)
  • Najlepsza fotografia w ocenie internautów – Cyfrowa ramka do przeglądania zdjęć
  • Organizator Fotokonkursu jako płatnik naliczy i odprowadzi zryczałtwoany podatek dochodowy w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody. Wolna od podatku dochodowego jest jednorazowa wartość nagrody nie przekraczająca kwoty 760,00 zł brutto.
 3. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna. W wypadku pojawienia się sytuacji nieokreślonych w Regulaminie, Komisja będzie mogła wydać, w każdej chwili trwania Fotokonkursu, odpowiednie postanowienie regulujące daną kwestię.
 4. Zwycięzcą nagrody „Najlepsza fotografia w ocenie internautów” zostanie osoba, której zdjęcie otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu przeprowadzonym na stronie internetowej www.fotokonkurs2017.dabrowskie-wodociagi.pl .
 5. Każdy zarejestrowany użytkownik strony www.fotokonkurs2017.dabrowskie-wodociagi.pl może oddać głos raz dziennie poprzez kliknięcie wybranego zdjęcia. Logowanie do serwisu wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, e-mail, hasło.
 6. Jedna osoba jest uprawniona do oddania jednego głosu dziennie.
 7. Wyniki Fotokonkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.fotokonkurs2017.dabrowskie-wodociagi.pl
 8. Miejsce i czas odbioru nagród określi Organizator Fotokonkursu, o czym laureaci i wyróżnieni zostaną poinformowani telefonicznie, e-mailem lub za pośrednictwem poczty.
 9. Laureat Fotokonkursu oraz osoby wyróżnione zobowiązane są do osobistego stawiennictwa w siedzibie Organizatora celem podpisania oświadczeń w przedmiocie przekazania praw autorskich i materiałów, o których mowa w pkt. IV Regulaminu Fotokonkursu oraz podania niezbędnych danych dotyczących Uczestnika Fotokonkursu, warunkujących przekazanie nagrody.
 10. W przypadku uczestnika małoletniego do osobistego stawiennictwa zobowiązany jest jego opiekun ustawowy.
 11. Laureat Fotokonkursu oraz osoby wyróżnione po powiadomieniu przez Organizatora biorą udział w oficjalnej uroczystości wręczenia nagród.
 12. W przypadku niemożności skontaktowania się z nagrodzoną osobą lub nieodebrania nagrody przez okres 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Fotokonkursu, nagrodzony utraci prawo do przyznanej nagrody.
VII Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej www.fotokonkurs2017.dabrowskie-wodociagi.pl
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości niezależne od niego.
 3. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Fotokonkursu można uzyskać: e- mail: pr@dabrowskie-wodociagi.pl, www.dabrowskie-wodociagi.pl
 4. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić wniosek do Organizatora o ocenę działania innego uczestnika Fotokonkursu pod względem nie przestrzegania zasad regulaminu.
 5. Oceny działania pod kątem nie przestrzegania zasad regulaminu oraz zgłoszonych wniosków dokonuje Organizator. Organizator nie jest zobowiązany do publikacji tej oceny.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Fotokonkursu.
Wersja do druku

Andrzej Malinowski

Prezes Zarządu Dąbrowskich Wodociągów Spółka z o.o. organizatora i sponsora Fotokonkursu „Wodna Przygoda”.

Iwona Wilk

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie Wydział Grafiki w Katowicach. Pracę dyrektora i menedżera placówki umiejętnie łączy z własną pracą artystyczną, dydaktyczną i promocją artystyczną młodzieży na arenie międzynarodowej. Pod jej kierownictwem oraz dzięki jej inicjatywie i pasji MOPT stał się centrum kulturalnym dla młodzieży z regionu Śląska i Zagłębia, w której można rozwijać swoje zdolności w dziedzinie plastyki, muzyki, teatru, tańca. Cyklicznie organizuje międzynarodowe warsztaty artystyczne w Austrii, Włoszech, Czechach i Polsce. Jako sekretarz Stowarzyszenia na rzecz kultury indyjsko - polskiej IPCC jest organizatorem wielu inicjatyw pod patronatem Ambasadora Indii.

Krzysztof Matuszyński

Absolwent Policealnego Studium Fotograficznego w Katowicach. Pracował jako fotoreporter w Trybunie Śląskiej i Agencji Fotograficznej Edytor. Jego zdjęcia były publikowane w „Le Monde”, „The Washington Post”, „Wprost”, „Polityka”, „Newsweek”, „Rzeczpospolita”. Właściciel studia fotograficznego, zajmuje się fotografią biznesową i wizerunkową. Zdobył wyróżnienia i nagrody w konkursach fotografii między innymi l nagrodę dziennika ,,Rzeczpospolita" za najlepsze zdjęcie o Polsce.

Marcin Liberski

Absolwent wydziału filologii słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Instytutu Fotografii Twórczej w Opawie oraz wydziału artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracuje jako niezależny fotograf i nauczyciel fotografii w Katowicach. Główne pole działań to fotografia dokumentalna. Prezes Stowarzyszenia Fotograficznego Pozytyw oraz założyciel Szkoły Fotografii Pozytyw. Zdobył liczne wyróżnienia i nagrody w konkursach fotografii.

Katarzyna Łata-Wrona

Prezes Okręgu Śląskiego ZPAF. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom z fotografii i projektowania graficznego w prac. prof. Tomasza Jury oraz w katedrze grafiki warsztatowej u prof. Stanisława Kluski. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Związku Polskich Artystów Fotografików. Juror konkursów fotograficznych (m.in. Cyberfoto i Śląska Fotografia Prasowa). Autorka wystaw indywidualnych (m.in. w Katowicach, Neuss (Niemcy), Genevieve des Bois (Francja), Ratingen-Hosel (Niemcy), Częstochowie, Tychach, Sosnowcu, Nowym Yorku (USA) i wielu zbiorowych. Prace w zbiorach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Śląskiej Kolekcji Fotografii Artystycznej oraz w kolekcjach prywatnych w Niemczech, Francji, USA i w Polsce.

Dziękujemy!

Twoja wiadomość została wysłana.

Błąd!

Wypełnij wszystkie dane.

Zgłoszenie

Krok 1 z 2: Zgoda na warunki udziału w konkursie


Akceptuję regulamin Fotokonkursu pt. „Wodna Przygoda” organizowanego przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Organizatorowi udostępniamy nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do zdjęcia zgłoszonego w Fotokonkursie do publikacji, rozpowszechniania oraz dokonywania niezbędnych opracowań, skrótów oraz innych, które Organizator uzna za stosowne i wskazane dla prawidłowej realizacji założeń Fotokonkursu. Jednocześnie upoważniamy Organizatora do ich prezentacji i publikacji w środkach masowego przekazu, w celu informacji i reklamy Fotokonkursu, lub do ich wykorzystania do celów promocyjnych i marketingowych Organizatora w nieograniczonym zakresie i terminie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia oraz promocji Fotokonkursu (przez promocję rozumie się umieszczenie fragmentów lub całości zdjęć w mediach np. na stronie internetowej konkursu) przez Dąbrowskie Wodociągi znajdujące się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13 zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami.